Gărzi

Pediatrie I – 1 linie de gardă
Pediatrie II – 2 linii de gardă
Pediatrie III – 1 linie de gardă
Chirurgie si Ortopedie Pediatrica – 2 linii de gardă
Neurologie Pediatrica – 1 linie de gardă
Psihiatrie Pediatrica – 1 linie de gardă
ATI Chirurgical – 1 linie de gardă
ATI Medical – 1 linie de gardă
Prematuri – 1 linie de gardă
UPU – 2 linii de gardă
Radiologie si imagistica medicala – 1 linie de gardă